Tâm sự

Tâm sự

Đồ hình Châm cứu 12 đường kinh huyệt


Bản đồ hình do Cụ Tu sỉ Thái Hoà truyền lại

Do bản đồ hình huyệt đạo châm cứu quá lớn, và quá xưa không cách nào cho vào trang blog để tham khảo rõ, nên tôi đành phải gắp làm 8 thành khổ A4 để scan, sau đó mới cho lên và làm lại từng phần.

Do khả năng yếu kém, nên làm không được chuyên nghiệp lắm, xin đừng cười, mới học thôi !!!

Đồ hình Châm cứu 12 đường kinh huyệt
Số 1

Đồ hình số 2
 
Đồ hình số 3

 

Đồ hình số 4
Đồ hình số 5

Đồ hình số 6