Tâm sự

Tâm sự

12 Đường kinh mạch châm cứu

I  Thủ thái âm phế kinh
LY TÂM   Từ nách đi xuống
P
P 1       Trung phủ                                                                 Nách                    
P 2       Vân môn
P 3       Thiên phủ
P 4       Hiệp bạch
P 5       Xích trạch
P 6       Khổng tối
P 7       Liệt khuyết
P 8       Kinh cư
P 9       Thái uyên
P 10     Ngư tế
P 11     Thiếu thương                                                              Ngón tay
Tổng cộng 11 huyệt ÂM
Chủ trị:
Ho, Suyển, đau ngực, đau vai, tay, yết hầu, phát sốt hoặc lạnh, tâm phiền.

II  Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh
Hướng tâm  Từ ngón tay trỏ chạy lên mặt
GI
GI  20    Nghinh hương                                                                            Mặt
GI  19    Hỏa liêu
GI  18    Phô đột
GI  17    Thiên đảnh
GI  16    Cự cốt (đi ra sau lưng ngang xương bả vai )
GI  15    Kiên ngung
GI  14    Tý nhu
GI  13    THủ ngủ lý
GI  12    Trửu liêu                                                            
GI  11    Khúc trì
GI  10    Thủ tam lý
GI   9     Thượng liêu
GI   8     Hạ liêu
GI   7     Ôn lưu
GI   6     Thiện lịch
GI   5     Dương khê
GI   4     Hiệp cốc
GI   3     Tam giang
GI   2     Nhị giang
GI   1     Thương dương                                                                      Ngón trỏ
Tổng cộng 20 huyệt DƯƠNG
Chủ trị :
Đau răng, hàm, loa lịch, Vai tay, Tê mỏi, Đau mắt, Chảy máu cam, Nghet mui chảy nước, Đau ruột, Bán thân bất toại.


III   Túc Thái Âm Tỳ Kinh
Hướng tâm từ ngón chân lên ngực
Rt
Rt  21  Đại bao                                                                                                Ngực
Rt  20  Chu vinh
Rt  19  Hung hương
Rt  18  Thiên khê
Rt  17  Thực độc
Rt  16  Phúc ai
Rt  15  Đại hoanh
Rt  14  Phúc kết
Rt  13  Phủ xá
Rt  12  Xung môn
Rt  11  Cơ môn                                                                
Rt  10  Huyết hải
Rt   9   Âm lăng tuyền
Rt   8   Địa cơ
Rt   7   Luy cấu
Rt   6   Tam âm giao
Rt   5   Thương kheo
Rt   4   Công tôn
Rt   3   Thái bạch
Rt   2   Đạt đô
Rt   1   Ẩn bạch                                                                                Ngón chân
Tổng cộ 21 huyệt Âm

IV   Túc Dương Minh Vị Kinh
Ly Tâm  từ trên mi mắt ( trên đầu ) xuống chân ( ngón chân )
E
E  1   Thừa khấp                                                                    Mi mắt đi xuống
E  2   Tứ bạch
E  3   Cự liêu
E  4   Địa thương
E  5   Đại nghinh
E  6   Giáp xa
E  7   Hạ quan
E  8   Đầu duy
E  9   Nhơn nghinh
E 10  Thủy đột
E 11  Khí xá
E 12  Khuyết bồn
E 13  Khí hộ
E 14  Khố phòng
E 15  Ốc ế
E 16  Ưng song
E 17  Nhủ trung
E 18  Nhủ căn
E 19  Bất dung
E 20  Thừa mản
E 21  Lương môn
E 22  Quang môn
E 23  Thái ất
E 24  Hược nhục môn
E 25  Thiên xu
E 26  Ngoại lăng
E 27  Đại cư
E 28  Thủy đạo
E 29  Quỉ lai
E 30  Khí xung
E 31  Tỳ quang
E 32  Phục thố
E 33  Âm thị
E 34  Lương kheo
E 35  Độc tỷ
E 36  Tam túc lý
E 37  Thượng cự hư
E 38  Điếu khẩu
E 39  Hạ cự hư
E 40  Phong long
E 41  Giải khê
E 42  Xung dương
E 43  Hảm cốc
E 44  Nội đình
E 45  Lệ đoài                                                                                  Ngón chân
Tổng cộng 45 huyệt DƯƠNG
Chủ trị :
Chảy máu cam, miệng môi sanh ghẻ, Khẩu nhản hoa tà, Cổ hầu đau, Phúc trường, ruột đau, Tả lỵ, Bệnh ngủ quang, Đau vú, Ít sửa, Bệnh sốt rét, Sốt cao độ, Cuồn loạn, Cấm khẩu, Đau dạ dày, Đàn bà kinh nguyệt không đều.

V   Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh
Ly Tâm  Từ nách ngực đi ra ngón tay

C

C  1   Cực tuyến    ( ji quan )                                           Nách ngực
C  2   Thanh linh ( qing ling )
C  3   Thiếu hải ( shao hai )
C  4   Linh đạo ( ling dao )                                           
C  5   Thông lý ( tong li )
C  6   Âm sát ( yin xi )
C  7   Thần môn ( shen men )
C  8   Thiếu phủ ( Shao fu )
C  9   Thiếu xung (  Shao chong )                                    Ngón tay
Tổng cộng 9 huyệt ÂM
 
VI   Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh
Hướng tâm  Từ ngón tay  chạy lên mặt
IG
IG 19   Thính cung                                         Mặt
IG 18   Huyền liêu
IG 17   Thiên dung
IG 16   Thiên song
IG 15   Kiên trung du
IG 14   Kiên ngoại du
IG 13   Khúc viên
IG 12   Bỉnh phong
IG 11   Thiên tông
IG 10   Nhu du                          Từ ngón tay đi vô hoặc đi lên mặt
IG 9   Kiên trinh
IG 8   Tiêu hải
IG 7   Chỉ chánh
IG 6   Dưởng lảo
IG 5   Dương cốc
IG 4   Uyển cốt
IG 3   Hậu khê
IG 2   Tiền cốc
IG 1   Thiếu trạch                                               
                                                                     Ngón tay
Tổng cộng 19 huyệt DƯƠNG

VII   Túc Thiếu Âm Thận Kinh
Hướng tâm  Từ chân lên ngực
R
R 27   Du phủ                                                          Ngực
R 26   Hoắc trung
R 25   Thần tàng
R 24   Linh khưu
R 23   Thần phong
R 22   Bộ lăng
R 21   U môn
R 20   Phúc long cốc
R 19   Âm đô
R 18   Thạch quang
R 17   Thương khúc
R 16   Mạnh du
R 15   Trung chú
R 14   Tứ mản
R 13   Khí huyệt
R 12   Đại hích
R 11   Hoành cốt
R 10   Âm cốc
R 9   Trúc tân
R 8   Giao tín
R 7   Phục lưu
R 6   Chiếu hải
R 5   Thủy tuyền
R 4   Đại chung
R 3   Thái khê
R 2   Nhiên cốc
R 1   Dũng tuyền                                                       Chân
Tổng cộng 27 huyệt ÂM

VIII  Túc Thái Dương Bàng Quang kinh
Hướng tâm Từ ngón chân lên đầu mặt
Vessie
V  1   Tình minh                                    Đầu mặt                                              
V  2   Ty toán trúc
V  3   Mi xung
V  4   Khúc sai
V  5   Ngủ xứ
V  6   Thừa quang
V  7   Thông thiên
V  8   Lạc khước
V  9   Ngọc chẩm
V 10  Thiên trụ
V 11  Đại trử
V 12  Phong môn
V 13  Phế du
V 14  Khuyết âm du
V 15  Tầm du
V 16  Đốc du
V 17  Cách du
V 18  Can du
V 19  Đởm du
V 20  Tỳ du
V 21  Vị du
V 22  Tam tiêu du
V 23  Thận du
V 24  Khí hải du
V 25  Đại trường du
V 26  Quang nguyên du
V 27  Tiểu trường du
V 28  Bàng quang du
V 29  Trung đốc du
V 30  Bạch hoàn du
V 31  Thượng liêu
V 32  Thứ liêu
V 33  Trung liêu
V 34   Hạ liêu
V 35  Hội dương
V 36  Thừa phò
V 37  Ân môn
V 38  Phù sa
V 39  Ủy dương
V 40  Ủy trung
V 41  Phụ phân
V 42  Phách hộ
V 43  Cao hoang
V 44  Thần đương
V 45  Ý hỉ
V 46  Cách hoang
V 47  Hồn môn
V 48  Đương dương
V 49  Ý xá
V 50  Vị thương
V 51  Mạnh môn                                               
V 52  Chí thất
V 53  Bào manh
V 54  Trật biên
V 55  Hiệp dương
V 56  Thừa cân
V 57  Thừa sơn
V 58  Phi dương
V 59  Phụ dương
V 60  Côn lôn
V 61  Bộc tham
V 62  Thân mạch
V 63  Kim môn
V 64  Kinh cốt
V 65  Trúc cốt
V 66  c thông cốc
V 67 Chí âm                                                   Ngón chân                                  
Tổng cộng 67 huyệt DƯƠNG


IX   Thủ Khuyết Âm Tâm Bào Kinh
Ly tâm ở giửa tay từ nách ngực đi ra ngón tay
Mc
Mc 1   Thiên trì                                                       Ngực ( nách )
Mc 2   Thiên tuyền
Mc 3   Khúc trạch
Mc 4   Sát môn
Mc 5   Gian sử                                                  đi ra ngoài   ngón tay
Mc 6   Nội quan
Mc 7   Đại lăng
Mc 8   Lao cung
Mc 9   Trung xung                                                      Ngón tay
Tổng cộng 9 huyệt ÂM
 
X   Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh
Hướng tâm từ ngón tay đi lên hoặc vào đầu mặt
TR
TR 23   Ty trúc  không (si zhu kong )                 Đầu mặt
TR 22   Hỏa liêu ( he liao )
TR 21   Nhỉ môn ( er men )
TR 20   Giác tôn                                                              
TR 19   Lô tức
TR 18   Khế mạch
TR 17   Ế phong
TR 16   Thiên song
TR 15   Kiên ngoại du
TR 14   Kiên liêu
TR 13   Nhu hội
TR 12   Tiêu lạc                                              Đi lên   đầu mặt
TR 11   Thanh lảnh uyên
TR 10   Thiên tỉnh
TR 9     Tứ độc
TR 8     Tam dương lạc
TR 7     Hội tông
TR 6     Chỉ cầu
TR 5     Ngoai quan
TR 4     Dương trì
TR 3     Trung chữ
TR 2     Dịch môn
TR 1   Quang xung                                                Ngón tay
Tổng cộng 23 huyệt DƯƠNG

XI   Túc Quyết Âm Can Kinh
Hướng tâm từ ngón chân lên ngực
Foie
F 14  Kỳ môn                                                               Ngực
F 13  Chương môn
F 12  Nhâm mạch ( cấp mạch ? )
F 11  Âm liêm
F 10  Túc ngũ lý
F 9  Âm bao
F 8  Khúc tuyền
F 7  Tất quang                                                    đi lên
F 6  Trung đô
F 5  Luy cấu
F 4  Trung phong
F 3  Thái xung
F 2  Hành giang
F 1   Đại đôn                                                             Ngón chân
Tổng cộng 14 huyệt ÂM
  
 XII   Túc Thiếu Dương Đởm Kinh
Ly Tâm từ đầu xuống chân
VB    Vessicule biliaire
VB 1   Đồng tử liên                                                    Đầu
VB 2   Thính hội
VB 3   Thượng quan
VB 4   Hàm yễm
VB 5   Huyền lô
VB 6   Huyền ly
VB 7   Khúc viên
VB 8   Xuất cốc
VB 9   Thiên xung
VB 10   Phù bạch
VB 11   Đấu khuyết âm
VB 12   Nguyên cốt
VB 13   Bổn thần
VB 14   Dương bạch
VB 15   Lâm khấp
VB 16   Mục song
VB 17   Chánh đinh
VB 18   Thừa linh
VB 19   Nảo không
VB 20   Phong trì
VB 21   Kiên tỉnh                                         Đi xuống
VB 22   Uyên dịch
VB 23   Triếp cân
VB 24   Nhật nguyệt
VB 25   Kinh môn
VB 26   Đới mạch
VB 27   Ngũ xu
VB 28   Duy đạo
VB 29   Cự liêu
VB 30   Hoàng khiệu
VB 31   Phong thị
VB 32   Trung độc
VB 33   Dương quang
VB 34   Dương lăng tuyền
VB 35   Dương giao
VB 36   Ngoại kheo
VB 37   Quang minh
VB 38   Dương phụ
VB 39   Huyền chung
VB 40   Kheo khư
VB 41   Túc lâm khấp
VB 42   Địa ngũ hôi
VB 43   Hiệp khê
VB 44  Túc khiếu âm                                                    Chân
Tổng cộng 44 huyệt DƯƠNG

ĐỐC MẠCH

VG

VAISSEAU GOUVERNEUR

VG  28   Ngân giao
VG  27   Đài đoan
VG  26   Nhơn trung
VG  25   Tố liêu
VG  24   Thần đình
VG  23   Thượng tinh
VG  22   Nảo hội
VG  21   Tiền đảnh
VG  20   Bá hội
VG  19   Hậu đảnh
VG  18   Cường giang
VG  17   Nảo hộ
VG  16   Phong phủ
VG  15   Á môn
VG  14   Đại chùy
VG  13   Đao đạo
VG  12   Thần trụ
VG  11   Thần đạo
VG  10   Linh đài
VG   9    Chí dương
VG   8    Cân xúc
VG   7    Trung xu
VG   6    Tích trung
VG   5    Huyền xu
VG   4    Mạng môn
VG   3    Dương quang
VG   2    Yêu du
VG   1    Trường đường ( cường )  ( dưới hậu môn )
Tổng cộng 28 huyệt .


  NHÂM MẠCH
VC

VAISSEAU CONCEPTION

VC  24   Thừa tương
VC  23   Liêm tuyền
VC  22   Thiên đột
VC  21   Triền cơ
VC  20   Hoa cái
VC  19   Tử cung
VC  18   Ngọc đường
VC  17   Chiên trung
VC  16   Trung đình
VC  15   Cửu vĩ
VC  14   Cự khuyết
VC  13   Thượng uyển
VC  12   Trung uyển
VC  11   Kiên lý
VC  10   Hạ uyển
VC   9    Thủy phân
VC   8    Thần khuyết
VC   7    Âm giao
VC   6    Khí hải
VC   5    Thạch môn
VC   4    Quang nguyên
VC   3    Trung cực
VC   2    Khúc cốt
VC   1    Hội âm ( phía trước dưới trứng dái )
Tổng cộng 24 huyệt .